REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.upartymeble.pl

Sprzedającym jest UPARTY MEBLE Marlena Wójcik z siedzibą w miejscowości Żyrzyn 24-103 przy ul Powstania Styczniowego 17.

Zarejestrowana pod numerem NIP: 716-269-50-71 : zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów 695 451 981
korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@upartymeble.pl

DEFINICJE

1.UPARTY MEBLE. – działalność gospodarcza polegająca na produkowaniu oraz sprzedaży detalicznej produktów, prowadzona przez UPARTY MEBLE Marlena Wójcik, z siedzibą w Żyrzyn 24-103 ul Powstania Styczniowego 17, adres do korespondencji: Żyrzyn 24-103 ul Powstania Styczniowego 17, NIP: 716-269-50-71, nr. rachunku bankowego do przelewów w PLN:

adres poczty elektronicznej: info@upartymeble.pl , numer kontaktowy: 695451981, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, administrator sklepu internetowego www.upartymeble.pl

 1. Sklep/Serwis – sklep internetowy prowadzany przez UPARTY MEBLE dostępny pod adresem WWW.upartymeble.pl, za pomocą, którego UPARTY MEBLE świadczy Usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego www.upartymeble.pl
 3. Usługa – sprzedaż wysyłkowa towarów wyposażenia wnętrz prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, realizowana po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
 4. Sprzedający – UPARTY MEBLE
 5. Zamawiający – podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług Sprzedającego uprawniony do odbioru zamówionych produktów.
 6. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym, poprzez którą Sprzedający zobowiązuje się do realizacji Usługi, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania produktu i zapłacenia ceny.
 7. Dostawca – Wyspecjalizowany podmiot zajmujący się dostawą przesyłek kurierskich. Sprzedający współpracuje z przedsiębiorstwami kurierskimi oraz Poczta Polska.

 

Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy UPARTY MEBLE prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
  3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie UPARTY MEBLE są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu internetowego UPARTY MEBLE są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki poza terytorium RP.
 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
  3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
  5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
  6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
  7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź  potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
  10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia .
 3. Jeżeli towar znajduje się w magazynie, o czym klient informowany jest w mailu, to jego wysyłka następuje w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Państwa o możliwym terminie realizacji zamówienia.

 

 

Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
  3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu.  Jest to orientacyjny czas dostawy liczony w dniach roboczych. Przy wyborze opcji płatności „przelew zwykły” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
  4. Wskazana na etapie wyboru systemu płatności cena jest ceną finalną, która zawiera podatek VAT i koszt dostawy towaru

5.W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.

 1. Termin otrzymania towaru jest sumą czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy.
 2. Koszty dostawy towaru na terenie RP ponosi Sprzedający.

Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakture.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić wyłącznie za pomocą przelewu na konto bankowe UPARTY MEBLE.

Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Przesyłki zalecamy otwierać w obecności kuriera.
 3. Z chwilą pokwitowania na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Procedura reklamacji

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych UPARTY MEBLE. Wady Klient powinien zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia odbioru towaru.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien dostarczyć przedmiot zlecenia na adres UPARTY MEBLE widniejący na fakturze.
 3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez UPARTY MEBLE reklamowanego produktu i zgłoszenia reklamacyjnego wskazującego na konkretne wady produktu.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), UPARTY MEBLE zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru ,fotografie oraz dzień powstania wady.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystania oraz ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników serwisu WWW.upartymeble.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami,  w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych (ADO) zawartych w sklepie internetowym www.drewmax.pl jest firma UPARTY MEBLE s siedzibą w Żyrzynie zwanego dalej “Sprzedawcą”
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych Sprzedawca opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Sprzedawca kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdzenie ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Dane osobowe Użytkowników sklepu WWW.upartymeble.pl przetwarzane są przez Sprzedawcę, jako Administratora Danych Osobowych, w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla realizacji Umowy Sprzedaży.
 6. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych   osobowych Klientów serwisu realizując Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz wymagania wynikające z Ustawy o Ochronie Danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2014 poz.1182.
 7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane . Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy na adres e-mail info@upartymeble.pl
 8. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta oraz, że są prawdziwe, aktualne i kompletne.
 9. WWW.upartymeble.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 10. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 11. poprzez gromadzenie plików “cookies”. WWW.upartymeble.pl zbiera dane sesyjne w celu korzystania z witryny i serwisu. Użytkownik w każdym wypadku może  zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
 12. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, zmiany ich oraz odwołania zgody na przetwarzanie.
 13. PLIKI COOKIES – Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawieniadotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z Regulaminem. Zamawiający może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.
 3. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
 4. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie Sklepu.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Sprzedający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 6. Zamawiający posiada możliwość wglądu do treści Regulaminu nie ponosząc dodatkowych opłat. Regulamin jest zamieszczony w na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”.
 7. Publikacja postanowień Regulaminu w miejscu innym niż Serwis wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.
 8. Zamawiający posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasie.
 9. W razie braku właściwych postanowień Regulaminu regulujących określone zagadnienie, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. W sytuacji, gdy sąd lub inny organ właściwy orzeknie o niezgodności postanowienia Regulaminu z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego, w miejsce sprzecznego postanowienia Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu, co do których nie orzeczono o ich sprzeczności z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego pozostają w mocy i są skuteczne.
 11. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.